Kütüphane Görev ve Sorumluluklar Yönergesi

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREV VE SORUMLULUKLAR YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

MADDE 1: AMAÇ

Bu Yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde verilen hizmetlerin organizasyonu, tanımı, çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

 

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönerge Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve organlarının kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

 

MADDE 3: DAYANAK

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51’inci maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslarını düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4: TANIMLAR

Bu yönergede

a) “Üniversite” Dumlupınar Üniversitesi’ni

b) “Rektörlük” Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nü

c) “Başkanlık” Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı

d) “Başkan” Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nı

e) “Harcama Yetkilisi” Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

f) “Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi” Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi,

i) “Daire Başkanı” Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı teşkilatının sevk ve idaresini yapmakla yükümlü en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama ve ihale yetkilisini,

j) “Şube Müdürü” Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, yönergeye uygun olarak hizmet yürütmek üzere kadro şartı aranmaksızın yazılı olarak görevlendirilen, şube müdürlüklerini sevk idaresinden sorumlu yöneticiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Örgütlenme ve Yönetim

 

MADDE 5: DAİRE BAŞKANI

 

Daire Başkanı, Rektör tarafından atanır.

Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir.

Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar.

Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre örgüt yapısı içinde yürütür.

Üniversitedeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynağının sağlar ve hizmete sunar.

Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, modern kütüphanecilik işlem ve teknikleri açısından yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder.

Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlar.

Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli personel kadrosunun oluşturulması, bunların gözetim ve denetimini yapar.

Kütüphaneler arasında koordinasyon sağlar.

Yapılan faaliyetlerle ilgili (aylık- 6 aylık -yıllık) rapor hazırlayıp ilgili birimlere gönderir.

Kütüphane Koleksiyonunun belirlenen politikalar çerçevesinde oluşmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlar.

Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapar.

Kütüphanede kullanılan her türlü araç, gereç, bilgisayar v.b. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlar.

Teknik işler, okuyucu ve otomasyon hizmetlerinin standartlaşmasını sağlayıp denetimini yapar.

Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevlerin yürütür.

 

MADDE 6: KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

 

Personelle ilgili her türlü izin işlemlerini, mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar ve duyurur, takibini yapar.

Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.  Gerekli önlemleri alır.

Personelin görev alanlarında doğacak sorunlara karşı önlem alır, görev değişiklikleri hakkında Daire Başkanını bilgilendirir.

Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malların satın alma evraklarını düzenler. Alım sonunda teslim alma komisyonunda doğal üye olarak yer alır.

Kütüphaneye ait her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Kütüphanede görevli şirket personelinin izin işlemlerini takip eder ve ilgili birimleri bilgilendirir.

Kütüphanede görevli şirket personelinin iş ve işlemlerinden Başkan’a karşı birinci derecede sorumludur.

Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi, iş ve işlemlerinin takibini yapar.

Okuyucu Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kataloglama Hizmetleri, Fotokopi Hizmetleri, otomasyon hizmetlerinin her türlü iş ve işlemlerinden sorumludur.

Okuyucudan tahsil edilen ücretleri yönetmelikte belirtildiği şekilde Strateji Daire Başkanlığına teslim eder.

Kütüphanede senede en az 1 defa yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder.

Dijital Kütüphaneden birinci derecede sorumludur.

Otomasyon programı ve kullanılan tüm cihaz ve programlar ile ilgili çıkacak sorunlara çözüm arar, birimde çözülemeyen sorunları ilgili firmaya bildirir ve süreci takip eder.

Kütüphaneden hizmet alan tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin sorunlarına çözüm getirir. Sorunu başkana iletir. Çözümün takibin yapar.

Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE 7: YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

 

Başkanlığa gelen her türlü yazışmayı takip eder, Başkana bilgi verir.

Başkanlıktan çıkacak her türlü yazışmayı takip eder, zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmesini ve süreci takip eder.

Akademisyen ve öğrencilerin kitap ve materyal isteklerini zamanında takip ederek sağlama birimi ile koordineli çalışır.

Yayınevlerinin stant açma işlemlerini takip eder, gerekli evrakları hazırlar ve gerekli izinlerin alarak yayınevlerinin stant işlemlerini takip edip denetler.

Personelin maaş, yolluk vs..gibi işlemlerini yapar ve takip eder.

Başkanlık tarafından hazırlanacak faaliyet raporu için hazırlık yapar ve süresinde Başkana sunar.

Başkanlığın vizyon ve misyonunu geliştirecek çalışmalar yapar.

Veri tabanları firmaları tarafından verilecek eğitimleri planlar ve koordine eder.

Başkanlığa gelen firma temsilcilerini karşılar ve onları yönlendirir.

Kütüphanenin sosyal medyada olan faaliyetlerini takip eder, yönlendirir.

Kütüphaneye ait olan totemlerin güncelliğini denetler ve takip eder. Totemlerde reklam yayımlanması durumunda bununla ilgili iş ve işlemleri denetler, koordine eder.

Kayıp Kitap Komisyonu ve Değer Tespit Komisyonunun doğal üyesidir.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin yaptığı her türlü iş ve işlemi takip eder, uygunluğunu denetler.

Kütüphaneye gerekli demirbaş, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip eder.

Kütüphaneye verilen Bağış Kitapları Yönetmeliğe uygun olarak teslim alır, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Süreli yayınların düzenli bir şekilde gönderilip gönderilmediğini kontrol eder. Yeni süreli yayın isteklerini Başkana bildirir.

Kütüphanenin doğalgaz kullanımını, telefon faturalarını takip eder. Gerekli önlemleri alarak Başkana bildirir. Telefon faturalarının ödeme işlemlerini takip eder.

Kütüphanede resmi tatil günlerinde yapılması gereken iş ve işlemleri takip eder, yapılacaklar konusunda personel görevlendirir.

Görme ve işitme engelli okuyucular için alınması gereken tedbirleri takip eder, bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip eder.

Zarar görmüş kitapların, süreli yayınların ciltlenmesi iş ve işlemlerini takip eder.

Kütüphaneye gönderilen yayın ve her türlü kargonun teslim alınmasını ve takibini yapar.

Kütüphane ilan panolarına asılacak her türlü afiş, reklam vs. gibi konularda Başkanı bilgilendirir, kontrolünü yapar.

Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE 8: KÜTÜPHANE HİZMETLERİ


Kütüphane hizmetleri Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri ve Otomasyon Hizmetleri olmak üzere üç grup halinde düzenlenir ve yürütülür.

 

A-Teknik Hizmetler Bölümü

 

Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır. Teknik Hizmetleri oluşturan birimler şunlardır:

 1. Sağlama ve Sipariş Birimi
 2. Kataloglama Birimi
 3. Süreli Yayınlar Birimi

Bu birimlerin görevleri aşağıda verilmiştir.

 

Sipariş ve Sağlama Birimi; Koleksiyonu geliştirme politikası çerçevesinde her türlü materyali seçmek, satın almak ve bağış veya değişim yolu ile sağlamak,

Kataloglama Birimi; Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. İşleri yapmak ve kütüphane otomasyon programına kaydetmek,kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek,

Süreli Yayınlar Birimi; Üniversite eğitim-öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek üzere bunları seçerek, satın alma, bağış ve değişim yoluyla temin eden ve belli bir düzen içinde kullanıma sunulmasını sağlamak,

Teknik Hizmetler Bölümü ayrıca koleksiyonun güncel tutulması amacıyla periyodik olarak (en az yılda bir kez) ayıklamasının yapılması, yıpranmış materyalin onarımı ve süreli yayınların cilde gönderilmesi hizmetlerinden sorumludur.

 

B- Okuyucu Hizmetleri Bölümü

 

Okuyucu Hizmetleri kütüphane bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetlerini oluşturan birimler şunlardır:

 1. Ödünç Verme Birimi
 2. Rezerve Birimi
 3. Kütüphanelerarası (ILL) işbirliği Birimi
 4. Referans Birimi
 5. Otomasyon Hizmetleri Birimi
 6. E-Kaynak Birimi
 7. Fotokopi Birimi

 

Bu birimlerin görevleri aşağıda verilmiştir.

Ödünç Verme Birimi; Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek,

Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak,

Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak,

Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak,

Okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenlemek ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak,

 

Rezerve Birimi; Üniversite eğitim ve öğretim programına göre Öğretim üye ve elemanlarının, öğrencilerin genel koleksiyon içerisinden alınıp kısa süreli ödünç verilmesini istedikleri materyalleri hizmete sunmak ve takip etmek,

Öğretim Üye ve elemanlarının öğrenciye ulaştırmak istedikleri her türlü materyali saklamak, hizmete sunmak ve takip etmek,

 

Kütüphaneler arası (ILL) İşbirliği Birimi; Kütüphanede bulunmayan materyalin, Kütüphaneler arası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan sağlamak ve takip etmek,

Yurtiçi ve yurtdışı üniversite kütüphanelerinden (ILL) çerçevesinde gelen istekleri karşılamak ve takip etmek,

Bu konu ile ilgili kurulmuş ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

Referans Birimi; Kütüphane koleksiyonu ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlamak,

Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

Bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek,

Kütüphane duyuru hizmeti vermek,

Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve uygulamak,

Elektronik veri tabanlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yeni aboneliklerin deneme erişimlerini duyurmak, kullanıcı eğitimleri vermek, kullanıcı istatistiklerini tutmak ve verimli kullanılması için politikalar geliştirmek,

Akademik personel ve öğrencilerin araştırma yaptıkları her türlü kitap, yayın, makale, sempozyum gibi kaynaklara ulaşabilmesi için yardımcı olmak,

Veri tabanlarından elde edilen verilerin okuyucuya iletilmesini sağlamak,

Üniversitenin bilim çıktılarını takip ederek raporlaştırmak ve Başkanlığa sunmak,

Otomasyon Hizmetleri Birimi;

Kütüphane web sayfasını düzenlemek, geliştirmek ve yenilemek,

Kütüphane otomasyon programını geliştirmek ve yenilikleri takip etmek,

Kütüphane bilgisayarlarındaki sorunları gidermek

Eğitimde kullanılacak yeni teknolojileri takip etmek ve bunları duyurmak

e-Kaynak Birimi;

Kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarının kullanım istatistiklerini takip etmek,

Veri tabanları sorumluları ile iletişime geçerek eğitimler düzenlemek,

Akademisyen ve öğrencilerin veri tabanlarından yararlanması için Referans Birimi ile koordineli çalışmak

Akademisyenlerden gelen veri tabanı alım isteklerini takip etmek,

Deneme erişimleri için veri tabanı yetkilileri ile görüşmek,

Veri tabanı eğitimleri vermek

Fotokopi Hizmetleri Birimi;

Okuyucuların ihtiyaç duyduğu fotokopi çekimlerinde okuyucuya yardımcı olmak

Fotokopi biriminde karşılaşılan teknik problemleri yöneticiye bildirmek

Fotokopilerin yasal sınırlar içerisinde çekimini kontrol etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri

 

MADDE 9: Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Üniversite koleksiyonunun geliştirilmesi için belirlenen ilkelere göre, seçtiği bilgi kaynaklarını satın alabilir, diğer üniversiteler ve kurumlarla yayın değişimi yapabilir ve bireysel veya kurumsal bağışları kabul edebilir.

 

I. Sağlanacak her türlü bilgi kaynağı, aşağıdaki genel ilkelere göre seçilir:

 1. Seçilen kaynaklar, Üniversitede verilen bütün eğitim-öğretim alanları ve yapılan araştırmaları destekleyici düzeyde ve nitelikte; bilim dalları/konuları açısından uygun olmalıdır.
 2. Seçimde, koleksiyonun bütünü ve eğitim-öğretimdeki öğretim elemanı/öğrenci oranı arasındaki denge korunarak, yetkin ve/veya güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir.
 3. Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.
 4. Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır.
 5. Öğretim elemanlarının eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.
 6. Satın alınan/kiralanan ve/veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır.

 

II.  Değişim ve bağış olarak sağlanacak bilgi kaynakları ile ilgili ilkeler:

Kısım I’de anılan genel esaslar, değişim ve bağış olarak sağlanan bilgi kaynakları için de geçerlidir. Ayrıca aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.

Kütüphane bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenemeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Kütüphane bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesi tutulmaktadır.

 Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları bağış yapan kişiye tekrar iade edilebilir, diğer üniversite kütüphanelerine ya da istekte bulunan her türlü okul kütüphanesine hibe edilebilir.

 1. Genel esaslar doğrultusunda, diğer üniversiteler ve/veya kurumlar ile Üniversitemiz arasında yayın değişimi yapılabilir ve/veya bağış olarak alınabilir.
 2. Yazarların/emeği geçenlerin yayınları ile bireylerin sahip oldukları bilgi kaynakları (kitap, dergi, cd, dvd vb.) yukarıdaki esaslar doğrultusunda, Kütüphaneye bağış olarak kabul veya red edilebilir.
 3. Değişim/bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin, Kütüphane Müdürlüğü’ne iletilerek ön görüş istenmesi tercih edilir. Bu liste üzerinden “Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri” ne uyanların kabulü hususunda uzman kütüphanecinin (gerektiğinde ilgili akademik birimden bir akademisyenden görüş alınabilir.) görüşü ve/veya Kütüphane Müdürü’nün onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere/kurumlara bildirilir.
 4. Bağışlanan kaynakların iç kapağına, bağış yapan kişi/kurum adı basılarak belirtilir.
 5. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.
 6. Bağış kitaplar bağış eden adına oluşturulacak bölümde raflarda hizmete alınır.

 

III.  Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

 1. Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış için kabul edilmez:
 1. Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,
 2. Konu ve dil açısından Üniversite’nin düzeyine uymayanlar,
 3. El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,
 4. Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi vb.) ve/veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,
 5. Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,
 6. Gazeteler,
 7. Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,
 8. Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,
 9. Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,
 10. Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (çok kullanılan yayınlar alınabilir).
 1. Değişimle ve/veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle koleksiyona dâhil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphanelere bağışlanabilir.
 2. Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve gereksinimlerine göre seçilir.

 

 

Madde 10: Kütüphaneden izinsiz materyal çıkarılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır. Kütüphaneden yararlananlar ödünç aldıkları materyalleri iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür.

 

Madde 11: Kütüphane akademik takvime bağlı olarak çalışma saatleri şu şekildedir:

 

            Kütüphane girişi çalışma salonu 24 saat açıktır.

            Akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim öğretimin olmadığı dönemlerde (08.00 – 12.00), (13.00-17.00) mesai saatleridir. Eğitim öğretimin olduğu dönemlerde ise (yaz okulu hariçtir) (12.00-13.00) (17.00-19.00) arası kütüphanede görevli memurlar tarafından ödünç verme bankosunda mesai yapılarak okuyucu hizmeti devam ettirilmesi idarenin tasarrufunda ihtiyaca göre belirlenir.

            Ara sınav ve final sınavları dönemlerinde ise sınavlardan önceki hafta (hafta içi 17.00-22.00 arası) mesai yapılır. Sınavdan önceki Cumartesi ve Pazar günleri de 08.00 – 22.00 arası ödünç verme bankosu açık tutularak okuyuculara hizmet verilir.

 

 

Madde 12: Bu Yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 13: Bu Yönerge Dumlupınar Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı gün yürürlüğe girer.

 

Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, Salı