Kütüphane Yönergesi

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde verilen hizmetlerin organizasyonu, tanımı, çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve organlarının kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslarını düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Başkanlık: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı,
 2. Bilgi kaynakları: Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor, Tez vb.) ve elektronik (çevrimiçi veri tabanları, CD, DVD, kaset, vb.) kaynakları,

c) Daire Başkanı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı teşkilatının sevk ve idaresini yapmakla yükümlü en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama ve ihale yetkilisini,

ç) Değişim öğrencisi: Uluslararası değişim programlarıyla (Socrates, Erasmus gibi) Üniversite’ye belirli bir süre için gelen öğrencileri,

 1. İşlem maliyeti: Bilgi kaynakları sağlama sürecinde yapılan işlemler için hesaplanan maliyeti,
 2. Kataloglama: Kütüphanedeki bilgi kaynaklarına belli bir daldaki gereçleri belli bir sistem içinde erişme imkanına yönelik yer numarası, bibliyografik kimlik bakımından tespit etmeyi,
 3. KAÖ (ILL -Inter Library Loan ): Kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini,
 4. Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarından yararlanan kişileri,
 5. Kütüphaneci: Kitapların ve diğer kayıtlı malzemenin sistematik koleksiyonunu
  organize eden, geliştiren, bakımını yapan ve kütüphaneye gelenlerin
  hizmetine sunan kişiyi,

ı) Ödünç Verme Birimi: Ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,

 1. Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 2. Sistem: Kütüphane otomasyon sistemini,
 3. Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
 4. Şube Müdürü: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, yönergeye uygun olarak hizmet yürütmek üzere kadrolu veya yazılı olarak görevlendirilen, şube müdürlüklerini sevk idaresinden sorumlu yöneticiyi,
 5. Taşınır Kayıt Yetkilisi: Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Görevi kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmaktır.
 6. Taşınır Kontrol Yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mali Yönetim Hesabı Cetveli’ ni imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevli
 7. Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
  1.  
 8. Üye: Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde çalışan Akademik ve İdari personel, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ile protokol yapılan üniversiteler akademik personelini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Amacı ve Şekli

Kuruluş amacı ve şekli

MADDE 5- (1) Kütüphaneler, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır. Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere;

a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.
b) Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler.
c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir.
ç) Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.

  (2) Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Teknik hizmetleri, merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla merkez yerleşkenin bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer yerleşkeler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Örgütlenme ve Yönetim

Daire Başkanı

            MADDE 6- (1) Daire Başkanı, Rektör tarafından atanır. Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre örgüt yapısı içinde yürütür. Üniversitedeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynaklarını sağlar ve hizmete sunar. Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, modern kütüphanecilik işlem ve teknikleri açısından yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder. Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlar. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli personel kadrosunu oluşturarak, çalışma ve denetimi sağlar. Kütüphaneler arasında koordinasyon sağlar. Yapılan faaliyetlerle ilgili (6 aylık -yıllık) rapor hazırlayıp ilgili birimlere gönderir. Kütüphane Koleksiyonunun belirlenen politikalar çerçevesinde oluşmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlar. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapar. Kütüphanede kullanılan her türlü araç, gereç, bilgisayar vb. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlar. Teknik işler, okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlayıp denetimini yapar. Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevleri yürütür.

 

 

Kütüphane hizmetleri şube müdürü

MADDE 7- (1) Personelle ilgili her türlü izin işlemleri ile mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar duyurur ve takibini yapar. Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar ve gerekli önlemleri alır. Personelin görev alanlarında doğacak sorunlara karşı önlem alır, görev değişiklikleri hakkında Daire Başkanını bilgilendirir. Kütüphanede görevli sürekli işçi personelinin izin işlemlerini takip eder ve ilgili birimleri bilgilendirir. Kütüphanede görevli sürekli işçi personelinin iş ve işlemlerinden Başkan’a karşı birinci derecede sorumludur. Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi, iş ve işlemlerinin takibini yapar. Veri tabanları firmaları tarafından verilecek eğitimleri planlar ve koordine eder. Başkanlığa gelen firma temsilcilerini karşılar ve onları yönlendirir. Kütüphanenin sosyal medyada olan faaliyetlerini takip eder, yönlendirir. Kütüphaneye ait olan totemlerin güncelliğini denetler ve takip eder. Totemlerde reklam yayımlanması durumunda bununla ilgili iş ve işlemleri denetler, koordine eder. Kayıp Kitap Komisyonu ve Değer Tespit Komisyonunun doğal üyesidir. Okuyucu Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kataloglama Hizmetleri,  otomasyon hizmetlerinin her türlü iş ve işlemlerinden sorumludur. Kütüphanede yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder. Dijital Kütüphaneden birinci derecede sorumludur. Otomasyon programı ve kullanılan tüm cihaz ve programlar ile ilgili çıkacak sorunlara çözüm arar, birimde çözülemeyen sorunları ilgili firmaya bildirir ve süreci takip eder. Kütüphaneden hizmet alan tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin sorunlarına çözüm getirir. Sorunu başkana iletir. Çözümün takibini yapar. Kütüphaneye verilen Bağış Kitaplarını Yönergeye uygun olarak teslim alır, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Süreli yayınların düzenli bir şekilde gönderilip gönderilmediğini kontrol eder. Yeni süreli yayın isteklerini Başkana bildirir. Görme ve işitme engelli okuyucular için alınması gereken tedbirleri ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip eder. Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Yazı işleri şube müdürü

MADDE 8- (1) Başkanlığa gelen her türlü yazışmayı takip eder, Başkana bilgi verir. Başkanlıktan çıkacak her türlü yazışmayı zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmesini sağlar ve süreci takip eder. Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malların satın alma evraklarını düzenler. Teslim alma komisyonunda doğal üye olarak yer alır. Kütüphaneye ait her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri alır. Okuyucudan tahsil edilen ücretleri yönergede belirtildiği şekilde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim eder. Kütüphanede yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder Akademisyen ve öğrencilerin kitap ve materyal isteklerini zamanında takip ederek sağlama birimi ile koordineli çalışır. Personelin maaş, yolluk vs. gibi işlemlerinin yapılmasını takip eder. Başkanlık tarafından hazırlanacak faaliyet raporu için hazırlık yapar ve süresinde Başkana sunar. Başkanlığın vizyon ve misyonunu geliştirecek çalışmalar yapar. Kayıp Kitap Komisyonu ve Değer Tespit Komisyonunun doğal üyesidir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin yaptığı her türlü iş ve işlemi takip eder, uygunluğunu denetler. Kütüphaneye gerekli demirbaş, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip eder. Kütüphanenin doğalgaz kullanımını, telefon faturalarını takip eder. Gerekli önlemleri alarak Başkana bildirir. Kütüphanede resmi tatil günlerinde yapılması gereken iş ve işlemleri takip eder.

Zarar görmüş kitapların, süreli yayınların ciltlenmesi iş ve işlemlerini takip eder. Kütüphaneye gönderilen kargonun teslim alınmasını ve takibini yapar. Kütüphane ilan panolarına asılacak her türlü afiş, reklam vs. gibi konularda Başkanı bilgilendirir, kontrolünü yapar. Konferans Salonunun kullanımını ve organizesini takip eder. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

            Kütüphane hizmetleri

MADDE 9- (1) Kütüphane hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve yürütülür:

 1. Teknik hizmetler bölümü:  Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır. Teknik Hizmetler Bölümü ayrıca koleksiyonun güncel tutulması amacıyla yıpranmış materyalin onarımı ve süreli yayınların cilde gönderilmesi hizmetlerinden sorumludur. Teknik Hizmetleri oluşturan birimler şunlardır:
 1. Sağlama Birimi
 2. Kataloglama Birimi
 3. Süreli Yayınlar Birimi
 4. Otomasyon Hizmetleri Birimi
 1. Bu birimlerin görevleri şunlardır:
 1. Sağlama Birimi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek, Koleksiyon geliştirme çalışmalarında Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aktif katılımları sağlamak amacıyla yapılan anketler, gelen dönütler ve alınan istatistikler doğrultusunda her yılın Nisan ve Ekim ayının ikinci haftasında ihtiyaçları tespit etmek ve bir sonraki yıl faaliyet programlarında bütçe imkanlarınca yer vermek.
 2. Kataloglama Birimi: Sağlanan kütüphane materyallerini çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. işleri yapmak ve kütüphane otomasyon programına kaydetmek, kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek, Yıpranan kitapları hizmet alım yoluyla bütçe imkânları doğrultusunda ciltlemek.
 3. Süreli Yayınlar Birimi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak, Süreli yayınları devam eden takvim yılında bütçe imkânları doğrultusunda hizmet alımı yoluyla ciltlemek.
 4. Otomasyon Hizmetleri Birimi: Kütüphane web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını düzenlemek, geliştirmek ve yenilemek, kütüphane otomasyon programını geliştirmek ve yenilikleri takip etmek, kütüphane bilgisayarlarındaki sorunları gidermek, eğitimde kullanılacak yeni teknolojileri takip etmek ve bunları duyurmakla sorumludur.

(2) Okuyucu hizmetleri bölümü: Kütüphane bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Okuyucu Hizmetlerini oluşturan birimler şunlardır:

 1. Ödünç Verme Birimi
 2. Kütüphaneler arası (ILL) işbirliği Birimi
 3. Referans Birimi

ç)   e-Kaynak Birimi

(3) Bu birimlerin görevleri şunlardır:

 1. Ödünç Verme Birimi: Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek. Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak. Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak. Ek kullanım bedellerini tahsil etmek. Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak. Kat görevlilerince Okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenlemek ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak. Daire Başkanlığınca Ödünç Biriminde ve katlarda çalışan personel için ayrıca çalışma talimatı hazırlanarak çalıştıkları bölüme asmak. 
 2. Kütüphaneler Arası (ILL) İşbirliği Birimi: Kütüphanede bulunmayan materyalin, Kütüphaneler arası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan ve kendi kurumundan gelen istekleri sağlamak ve takip etmek. Bu konu ile ilgili kurulmuş ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
 3. Referans Birimi. Kütüphane koleksiyonu ve kullanımın, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlamak. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek. Bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek. Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve uygulamak. Akademik personel ve öğrencilerin araştırma yaptıkları her türlü kitap, yayın, makale, sempozyum gibi kaynaklara ulaşabilmesi için yardımcı olmak. Kütüphanenin kullanım oranları ile ilgili istatistikler yapmak. Veri tabanlarından elde edilen verilerin okuyucuya iletilmesini sağlamak. Üniversitenin bilim çıktılarını takip ederek rapor etmek ve Başkanlığa sunmak.
 4. Kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarının kullanım istatistiklerini takip etmek. Elektronik veri tabanlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yeni aboneliklerin deneme erişimlerini duyurmak, kullanıcı eğitimleri vermek, kullanıcı istatistiklerini tutmak ve verimli kullanılması için politikalar geliştirmek. Veri tabanları sorumluları ile iletişime geçerek eğitimler düzenlemek. Akademisyen ve öğrencilerin veri tabanlarından yararlanması için Referans Birimi ile koordineli çalışmak. Akademisyenlerden gelen veri tabanı alım isteklerini takip etmek ve değerlendirme anketleri düzenlemek. Gelen talepleri Aralık ayında Rektörlük Makamına sunmak. Deneme erişimleri için veri tabanı yetkilileri ile görüşmek.

d) Akademik takvimin başlangıcının ikinci haftasında tanımlanan paydaşlarla bir toplantı yapılarak yeni durumlar ortaya konulur. Olağanüstü durumlarda da güncelleme yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Kullanım Koşulları

Üyeler
MADDE 10- (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personel, 

ön lisans,  lisans ve lisansüstü öğrencileri ile protokol yapılan üniversitelerin akademik personeli kütüphaneye üye olabilirler.

(2) Üyeler, kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle

yükümlüdürler.

Üye olmayanlar
MADDE 11- (1) 10. Maddenin 1. fıkrasında belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcı,

kütüphaneye üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz ancak bilgi kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilir.

Kullanıcılar
MADDE 12- (1) Kütüphaneye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar,

Kütüphane Yönergesine uymakla yükümlüdür.
       (2) Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorum-luluk yükleyemez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödünç Verme Kuralları

Ödünç verme kuralları

MADDE 13- (1) Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite veya kurum kimlik

kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmek zorundadır.

(2) Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

(3) Üzerinde iade tarihi geçmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve ek kullanım bedeli ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

(4) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için Madde 14’a göre ek kullanım bedeli uygulanır.

(5) Ödünç verilmeyecek kütüphane materyalleri:

 1. Başvuru kaynakları (Ansiklopedi, Sözlük vb.)
 2. Tezler
 3. Görsel-İşitsel Araçlar

ç)   Süreli Yayınlar

 1. Müzik Notaları
 2. Atlas ve Haritalar
 3. Yazma ve Nadir basma Eserler
 4. Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan materyaller
 1. Ödünç alınan kitapların, geç iadesi durumunda Madde 14’a göre ek kullanım

bedeli uygulanır.

 1.  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik/idari üyelerinin ödünç aldığı bilgi kaynaklarının kargo ile iadesinde, kargodan kaynaklanan gecikmelerde ek kullanım bedeli uygulanmaz. Kargoda kaybolursa sorumluluk ve kargo bedeli kullanıcıya aittir.
 2.  Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin kurum adı uzantılı elektronik posta adresine ve telefona (sms) sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için 3 günlük aralıklarla 3 (üç) kez mail yoluyla hatırlatma yazısı gönderilir. Bilgi kaynağı 1 (bir) ay içinde iade edilmezse kayıp kabul edilir ve  kütüphane bilgi kaynaklarının iadesinin gecikmesi durumunda Madde 14’a göre ek kullanım bedeli, Kaybetme ve zarar verme durumunda uygulanacak kurallar uygulanır.
 3. Üyelerle ilgili bilgiler, başka kullanıcılara verilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Kurallara İlişkin Esaslar

Kurallara ilişkin esaslar

MADDE 14- (1)  Akademik ve idari Personel ödünç verme kuralları:

 1. Akademik personel,  toplam 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilirler. İstemesi durumunda 15 kitabın 5’ini ders kitabı olarak bir dönemlik ödünç alabilir.
 2. İdari personel, 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.
 3. Tüm Personel, Sistem Üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Kitaplar için 3 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ayrıca bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

(2)  Öğrenci ödünç verme kuralları:

 1. Doktora öğrencisi, 15 kitabı 30 gün ödünç alabilir.
 2. Yüksek lisans öğrencisi, 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.
 3. Lisans ve ön lisans öğrencisi,  5 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir.

ç)  Tüm Öğrenciler, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

(3)  Diğer Kullanıcılar ödünç verme kuralları: Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle kütüphaneden yararlanan akademik ve idari personel 5 kitabı; 30 gün süreyle ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi yapamaz. Diğer kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen Dumlupınar Üniversitesi akademik ve idari personeli, ilgili kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür. ILL Hizmetleri için kargo ücretlerinden başka ücret alınmaz, Ancak geciktirme, kaybetme ve zarar verme durumunda ücretlerini karşılar.

(4) Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme durumunda uygulanacak kurallar:

a) Kütüphane’nin Ödünç Verme Birimi’nden ödünç alınan bilgi kaynaklarının öğrenciler tarafından geciktirilmesi durumunda ilk 3 gün ceza yansıtılmaz.  4. gün 4 günlük ek kullanım bedeli hesaba işlenir. 1 ile 7 gün arası günlük bilgi kaynağı başına 0,25 TL, 8. günden itibaren bilgi kaynağı başına günlük 0,50 TL ek kullanım bedeli alınır. Ek kullanım üst limiti bir kitap için 70 TL dir. Gecikmeye birden fazla kitabın kalması durumunda her kitap için üst limit 70 TL olarak uygulanır. Akademik ve İdari Personelin bilgi kaynağını teslimde geciktirmesi durumunda dördüncü ayın sonunda ilgili Rektör Yardımcısından yazı gönderilir. Bilgi kaynağı teslim edilene kadar yeni kaynak verilmez.    

b)Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yenisinin sağlaması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; baskısı tükenmiş ise ( c  ) bendi uygulanır.

c) Baskısı tükenmiş kitapların kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa, Kayıp Kitap Değerlendirme Komisyonu tarafından değeri saptanır.

ç) Bağış/değişim yoluyla kütüphaneye sağlanan bilgi kaynaklarının seçiminde ve değeri saptanamayan bilgi kaynaklarının değerinin belirlenmesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca oluşturulacak Kayıp Kitap Değerlendirme Komisyonu yetkilidir.

d) Kütüphane kullanıcısından ek kullanım bedeli olarak tahsil edilecek ücretler post cihazı makbuz karşılığı yapılır. 5 TL’nin altındaki ek kullanım bedeli kullanıcı hesabında borç kaydı ile bekletilebilir. Ancak öğrenci ilişik kesme durumunda ise bu ek kullanım bedeli de tahsil edilir.

e) Ek kullanım bedellerinde herhangi bir şekilde indirim yapılmaz. Gün sonunda otomasyon programından kontrolü yapılarak günlük toplam ücret için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın tahsilat makbuzuna işlenir. Toplanan bedelin haftanın son iş günü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yatırılması zorunludur.

f) Gecikme ve kaybetme ve zarar verme bedelleri her yılbaşında Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri

Politika ilkeleri

MADDE 15- (1) Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Üniversite koleksiyonunun geliştirilmesi için belirlenen ilkelere göre, seçtiği bilgi kaynaklarını satın alabilir, diğer üniversiteler ve kurumlarla yayın değişimi yapabilir ve bireysel veya kurumsal bağışları kabul edebilir.

(2) Sağlanacak her türlü bilgi kaynağı, aşağıdaki genel ilkelere göre seçilir:

 1. Seçilen kaynaklar, Üniversitede verilen bütün eğitim-öğretim alanları ve yapılan araştırmaları destekleyici düzeyde ve nitelikte; bilim dalları/konuları açısından uygun olmalıdır.
 2. Seçimde, koleksiyonun bütünü ve eğitim-öğretimdeki öğretim elemanı/öğrenci oranı arasındaki denge korunarak, yetkin ve/veya güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir.
 3. Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.

ç) Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır.

 1. Öğretim elemanlarının eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.
 2. Satın alınan/kiralanan ve/veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır.

   (3) Değişim ve bağış olarak sağlanacak bilgi kaynakları ile ilgili ilkeler:

 1. İkinci fıkrada belirtilen genel esaslar, değişim ve bağış olarak sağlanan bilgi kaynakları için de geçerlidir. Ayrıca aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur.
 2. Kütüphane, bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenemeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 3. Kütüphane, bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesi tutulmaktadır.

ç)  Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları, bağış yapan kişiye tekrar iade edilebilir. Diğer   

     üniversite kütüphanelerine ya da istekte bulunan her türlü okul kütüphanesine hibe  

     edilebilir.

 1. Genel esaslar doğrultusunda, diğer üniversiteler ve/veya kurumlar ile Üniversitemiz arasında yayın değişimi yapılabilir ve/veya bağış olarak alınabilir.
 2. Yazarların/emeği geçenlerin yayınları ile bireylerin sahip oldukları bilgi kaynakları (kitap, dergi, cd, dvd vb.) yukarıdaki esaslar doğrultusunda, kütüphaneye bağış olarak kabul veya red edilebilir.
 3. Değişim/bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletilerek ön görüş istenmesi tercih edilir. Bu liste üzerinden Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkelerine uyanların kabulü hususunda uzman kütüphanecinin (gerektiğinde ilgili akademik birimden bir akademisyenden görüş alınabilir.) görüşü ve/veya Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nın onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere/kurumlara bildirilir.
 4. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.

     (4) Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

a) Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış için kabul edilmez:

 1. Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,
 2. Konu ve dil açısından Üniversite’nin düzeyine uymayanlar,
 3. El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,
 4. Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi vb.) ve/veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,
 5. Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,
 6. Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,
 7. Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,
 8. Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (çok kullanılan yayınlar alınabilir).
 1. Değişimle ve/veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle

koleksiyona dâhil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphanelere bağışlanabilir veya geri iade edilebilir.

 1. Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve

gereksinimlerine göre seçilir. 

Kurallara riayet

Madde 16- (1) Kütüphaneden izinsiz materyal çıkarılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır. Kütüphaneden yararlananlar, ödünç aldıkları materyalleri iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanır.

           

 

Çalışma saatleri

Madde 17- (1) Kütüphanenin akademik takvime bağlı olarak çalışma saatleri şu şekildedir:

 1. Kütüphane girişi çalışma salonu 24 saat açıktır.
 2. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim öğretimin olmadığı dönemlerde (08.30 – 12.30), (13.30-17.30) mesai saatleridir. Eğitim öğretimin olduğu dönemlerde ise (yaz okulu hariçtir) (17.30-19.00) arası kütüphanede görevli memurlar tarafından ödünç verme bankosunda mesai yapılarak okuyucu hizmeti devam ettirilmesi idarenin tasarrufunda ihtiyaca göre belirlenir.
 3. Ara sınav ve final sınavları dönemlerinde ise, sınavlardan önceki ve sınav haftası (hafta içi 17.30-22.00 arası) mesai yapılır. Sınavdan önceki Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00 – 21.00 arası ödünç verme bankosu açık tutularak okuyuculara hizmet verilir.

ç)   Gerekli durumlarda Daire Başkanlığınca mesai saatlerinde değişiklik yapılabilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Elektronik Kaynakların Kullanımı

 

            Elektronik kaynakların kullanımı

MADDE 18- (1) Elektronik Kaynakların Kullanım Kuralları şunlardır:

 1. Elektronik kaynaklara kampüs içerisinden ve dışından sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik ve İdari personeli ile öğrencileri erişebilir.
 2. Veri tabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.
 3. Veri tabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.

ç)   Açık Erişim sistemine yüklenen tezler yazarların izin verdiği ölçüde erişime   

      açılmaktadır.

 1. Yıl yada erişim alanına bağlı olarak sınırlı yada sınırsız erişim seçenekleri tez yazarları tarafından belirlenir.
 2. Veri tabanının satılması, içeriğinin dağıtılması yasaktır.
 3. Veri tabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.
 4. Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

           

Kütüphane içerisinde uyulması gereken kurallar

MADDE 19- (1) Kütüphane ortak çalışma alanlarının, ekipmanlarının ve koleksiyonlarının korunması, koku, gürültü ve kirlilik oluşumunun önlenmesi, temiz ve bakımlı çalışma alanlarının sürekliliğinin sağlanması için kütüphaneye, yiyecek ve içecekle (su hariç) girilemez.

(2) Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı veya sessiz konumda tutulur,

 1. Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,
 2. Kullanıcılar, kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 3. Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.
 4. İnternet salonunda kullanıma açılan bilgisayarlardaki içerik kullanımı ve site tercihi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca kısıtlanabilir. Kullanımdan doğacak her türlü sorundan kullanıcı sorumludur.
 5. İnternet salonundaki talebe bakılarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca süre kısıtlaması yapılabilir.  
 6. Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
 7. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
 8. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 9. Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
 10. Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
 11. Çalışma masalarına yer ayırma amaçlı kişisel eşya bırakılamaz. Boş masalar düzenli olarak kontrol edilerek sahipsiz kişisel eşyalar toplanır. Bırakılan ve kaybolan eşyalardan kütüphane sorumlu değildir.
 12. Kütüphane içinde ya da bina önlerinde yer alan sigarasız alanlarda sigara içilmez. Uymayanlar hakkında yasaya uygun olarak yaptırım uygulanır.
 13. Kütüphane içerisinde kütüphane hizmet/kuruluş amaçlarına ve genel ahlak ilkelerine aykırı hareket edilemez.
 14. Üniversitemiz birimleri sosyal ve kültürel etkinlikler için daha önceden yazılı izin almak koşuluyla konferans salonundan kütüphane kurallarına uymak şartıyla yararlanır.

 

ONUNCU BÖLÜM
Üyelerin Üniversiteden Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

 

Üyelerin üniversiteden ayrılmaları durumunda uygulanacak kurallar

MADDE 20- (1) Üniversite’den emeklilik, istifa veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.

(2) Öğrencilerin mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade etmeden, varsa ek kullanım bedelini ödemeden yapılmaz.

(3) Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırılan Akademik ve idari personel ile yatay geçiş yapan veya uzaklaştırılan öğrencinin kütüphanece ilişiği kesilerek işlemleri tamamlanır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Bağış Kuralları

Bağış kuralları

MADDE 21- (1) Merkez Kütüphanemize özel ve tüzel kişilerden, ancak üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir.

(2) Bağış yapmak isteyenlerin kütüphaneye yaptıkları başvuru üzerine Başkanlık tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, Daire Başkanının başkanlığında en az üç personelden oluşan bir komisyon bağışı yerinde görüp incelemekle, görevlendirilir.

(3) Kütüphane, özel ya da tüzel kişilere, kütüphane koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.

(4) Bağış, ancak komisyonun koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra kütüphaneye kabul edilir.

(5) Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb.nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmez.

(6) İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da üniversite kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb.nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komisyon tarafından yönlendirilirler.

(7) Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından kütüphane’nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik olanlar bağış olarak kabul edilemezler.

(8) Bağış sahiplerine, yapılan bağış için çağdaş kütüphanecilik ilkeleri uyarınca özel bir köşe tahsis edilemeyeceği bildirilir.

(9) Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, kütüphane yönetimi bağış sahiplerine, bağışlanan eserleri içeren resmi teşekkür mektubunu gönderir.

(10) Kütüphaneye (500) cilt eserin üstünde bağış yapanların ismi ve yaptıkları bağışla ilgili bilgi, kütüphane'nin girişindeki Onur Köşesine asılır.

(11) Kütüphaneye olağanüstü önemli bağış yapanların adları, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile kütüphane'nin bir salonuna verilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzleme

MADDE 22- (1)  Bu yönerge ile ilgili iyileştirmeler aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Üniversitemize gelen şikayet ve istekler,
 2. Whatsapp hattına gelen istek  ve dilekler,
 3. İç ve dış paydaşlardan gelen teklifler,

ç)   Üniversitemizin çeşitli birimlerinden gelen teklifler.

(2) Yukarıda tanımlanan hususlar Ekim ayında yapılan toplantılarla kararlaştırılarak Senatoya teklif edilir.

Yürürlük
MADDE 23- (1)  Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayını takip eden iş gününden

itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24- (1) Bu yönerge hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, Pazartesi