Kütüphane Yönergesi

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde verilen hizmetlerin organizasyonu, tanımı, çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve organlarının yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslarını düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)Başkanlık: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı,

b)Bilgi kaynakları: Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor, Tez vb.) ve elektronik (çevrimiçi veri tabanları, CD, DVD, kaset, vb.) kaynakları,

c)Daire Başkanı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı teşkilatının sevk ve idaresini yapmakla yükümlü en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama ve ihale yetkilisini,

ç)ILL (Inter Library Loan): Kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini,

d)Kataloglama: Kütüphanedeki bilgi kaynaklarına belli bir daldaki gereçleri belli bir sistem içinde erişme imkanına yönelik yer numarası, bibliyografik kimlik bakımından tespit etmeyi,

e)Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarından kütüphane içinde yararlanan kişileri,

f)Kütüphane: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesini,

g)Kütüphaneci: Kitapların ve diğer kayıtlı malzemenin sistematik koleksiyonunu organize eden, geliştiren, bakımını yapan ve kütüphaneye gelenlerin hizmetine sunan kişiyi,

ğ)Ödünç Verme Birimi: Ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,

h)Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ı)Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

i)Sistem: Kütüphane otomasyon sistemini,

j)Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

k)Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

l)Üye: Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde çalışan personeli, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci, protokol yapılan üniversitelerin personel ve öğrencileri ile üniversiteden emekli olan personeli,  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Amacı ve Şekli Kuruluş amacı ve şekli

MADDE 5- (1) Üniversite Kütüphaneleri, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır. Kütüphane bu amacı gerçekleştirmek üzere;

a)Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.

b)Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler.

c)Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla tüm üyelerine hitap edecek şekilde kurumun tüm yerleşkelerinde hizmet verebilir.

ç)Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.

(2) Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Teknik hizmetleri, merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla merkez yerleşkenin bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer yerleşkeler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Örgütlenme ve Yönetim

Daire Başkanı

MADDE 6- (1) Daire Başkanı, Rektör tarafından atanır. Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre örgüt yapısı içinde yürütür. Üniversitedeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynaklarını sağlar ve hizmete sunar. Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, modern kütüphanecilik işlem ve teknikleri açısından yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder. Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlar. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli personel kadrosunu oluşturarak, çalışma ve denetimi sağlar. Kütüphaneler arasında koordinasyon sağlar. Yapılan faaliyetlerle ilgili (6 aylık -yıllık) rapor hazırlayıp ilgili birimlere gönderir. Kütüphane Koleksiyonunun belirlenen politikalar çerçevesinde oluşmasını, geliştirilmesini ve korunmasını sağlar. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapar. Kütüphanede kullanılan her türlü araç, gereç, bilgisayar vb. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlar. Teknik işler, okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlayıp denetimini yapar. Kütüphane hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli komisyon ve birimleri belirler ve kurar, gerekli gördüğü durumlarda bu komisyonlara başkanlık eder. Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevleri yürütür.

Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürü

MADDE 7- (1) Personelle ilgili her türlü izin işlemleri ile mesai saatlerine olan uyumu takip eder. Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlar duyurur ve takibini yapar. Personelin çalışma alanındaki her türlü görev ve sorumluluklarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Kütüphane hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar ve gerekli önlemleri alır. Personelin görev alanlarında doğacak sorunlara karşı önlem alır, görev değişiklikleri hakkında Daire Başkanını bilgilendirir. Kütüphanede görevli sürekli işçi personelinin izin işlemlerini takip eder ve ilgili birimleri bilgilendirir. Kütüphanede görevli sürekli işçi personelinin iş ve işlemlerinden Başkan’a karşı birinci derecede sorumludur. Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin görevlendirilmesi, iş ve işlemlerinin takibini yapar. Veri tabanları firmaları tarafından verilecek eğitimleri planlar ve koordine eder. Başkanlığa gelen firma temsilcilerini karşılar ve onları yönlendirir. Kütüphanenin sosyal medyada olan faaliyetlerini takip eder, yönlendirir. Kütüphaneye ait olan totemlerin güncelliğini denetler ve takip eder. Totemlerde reklam yayımlanması durumunda bununla ilgili iş ve işlemleri denetler, koordine eder. Daire Başkanının uygun göreceği Komisyonlarda Başkan veya üye olarak görev alır. Okuyucu Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kataloglama Hizmetleri, otomasyon hizmetlerinin her türlü iş ve işlemlerinden sorumludur. Kütüphanede yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder. Dijital Kütüphaneden birinci derecede sorumludur. Otomasyon programı ve kullanılan tüm cihaz ve programlar ile ilgili çıkacak sorunlara çözüm arar, birimde çözülemeyen sorunları ilgili firmaya bildirir ve süreci takip eder. Kütüphaneden hizmet alan tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin sorunlarına çözüm getirir. Sorunu başkana iletir. Çözümün takibini yapar. Kütüphaneye verilen Bağış Kitaplarını Yönergeye uygun olarak teslim alınması, bununla ilgili iş ve işlemleri takip eder. Süreli yayınların düzenli bir şekilde gönderilip gönderilmediğini kontrol eder. Yeni süreli yayın isteklerini Başkana bildirir. Engelli kullanıcılar için alınması gereken tedbirleri ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri takip eder. Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yazı İşleri Şube Müdürü

MADDE 8- (1) Başkanlığa gelen her türlü yazışmayı takip eder, Başkana bilgi verir. Başkanlıktan çıkacak her türlü yazışmayı zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmesini sağlar ve süreci takip eder. Kütüphaneye alınan her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malların satın alma evraklarını düzenler. İlgili komisyonlarda doğal üye olarak yer alır. Kütüphaneye ait her türlü, taşınır ve taşınmaz malın etkin bir şekilde kullanılması, zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri alır. Kütüphanede yapılacak sayım işlemlerini takip ve organize eder. Akademisyen ve öğrencilerin kitap ve materyal isteklerini zamanında takip ederek Kütüphane Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Personelin maaş, yolluk vs. gibi işlemlerinin yapılmasını takip eder. Başkanlık tarafından hazırlanacak faaliyet raporu için hazırlık yapar ve süresinde Daire Başkanına sunar. Başkanlığın vizyon ve misyonunu geliştirecek çalışmalar yapar. Daire Başkanının uygun göreceği Komisyonlarda Başkan veya Üye olarak görev alır. Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak görev yapar. Taşınır Kayıt Yetkilisinin yaptığı her türlü iş ve işlemi takip eder, uygunluğunu denetler. Kütüphaneye gerekli, her türlü taşınır, taşınmaz malın alımı için yapılacak iş ve işlemleri takip eder. Kütüphane tarafından yapılacak her türlü ödemelerin faturalarını ve ödeme süreçlerini takip eder. Oluşabilecek her türlü risklere karşı gerekli önlemleri alarak Başkana bildirir. Kütüphanede resmi tatil günlerinde yapılması gereken iş ve işlemleri takip eder. Zarar görmüş kitapların, süreli yayınların ciltlenmesi iş ve işlemlerini takip eder. Kütüphaneye gönderilen kargonun teslim alınmasını ve takibini sağlar Kütüphane ilan panolarına asılacak her türlü afiş, reklam vs. gibi konularda Başkanı bilgilendirir, kontrolünü yapar. Konferans Salonunu, bilgisayar laboratuvarı ve diğer çalışma alanlarının kullanımını ve organizesini takip eder. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Kütüphane Hizmetleri

MADDE 9- (1) Kütüphanede; Teknik, Kullanıcı ve İdari hizmetler sunulur. Teknik Hizmetler (1)Teknik Hizmetler, bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlerin tamamıdır. Teknik Hizmetler Bölümü ayrıca koleksiyonun güncel tutulması amacıyla yıpranmış materyalin onarımı ve süreli yayınların cilde gönderilmesi hizmetlerinden sorumludur. Teknik Hizmetler; Sağlama, Kataloglama, Süreli Yayınlar ve Bilişim Hizmetleri Birimlerinden oluşur.

a)Sağlama Birimi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek, Koleksiyon geliştirme çalışmalarında Akademik ve idari personel ile öğrencilerin aktif katılımları sağlamak amacıyla yapılan anketler, gelen dönütler ve alınan istatistikler doğrultusunda her yılın Nisan ve Ekim ayının ikinci haftasında ihtiyaçları tespit etmek ve bir sonraki yıl faaliyet programlarında bütçe imkanlarınca yer vermek.

b)Kataloglama Birimi: Sağlanan kütüphane materyallerini çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. işleri yapmak ve kütüphane otomasyon programına kaydetmek, kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek, Yıpranan kitapları hizmet alım yoluyla bütçe imkânları doğrultusunda ciltlemek.

c)Süreli Yayınlar Birimi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak, Süreli yayınları devam eden takvim yılında bütçe imkânları doğrultusunda hizmet alımı yoluyla ciltlemek.

d)Bilişim Hizmetleri Birimi: Kütüphane web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını düzenlemek, geliştirmek ve yenilemek, kütüphane otomasyon programını geliştirmek ve yenilikleri takip etmek, kütüphane bilgisayarlarındaki sorunları gidermek, eğitimde kullanılacak yeni teknolojileri takip etmek ve bunları duyurmakla sorumludur. Sistemle ilgili hataların ivedilikle düzeltilmesini sağlamak. Sistem güncelleştirmelerini takip etmek. Sistemden kütüphane hizmetlerine katkı sağlayacak veri ve bilgileri ilgili birimlere iletmek.

Kullanıcı Hizmetleri

(2) Kullanıcı Hizmetleri: Kütüphane bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Kullanıcı Hizmetlerini oluşturan birimler şunlardır: Kullanıcı Hizmetleri; Ödünç Verme, Kütüphaneler arası (ILL) İşbirliği, Referans, e-Kaynak Birimlerinden oluşur.

a)Ödünç Verme Birimi: Kütüphane koleksiyonundan üyenin yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek. Üyelerin aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak. Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak. Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak. Kat görevlilerince Okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenlemek ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak.

b)Kütüphaneler Arası İşbirliği Birimi (ILL): Kütüphanede bulunmayan materyalin, Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan ve kendi kurumundan gelen istekleri sağlamak ve takip etmek. Bu konu ile ilgili kurulmuş ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c)Referans Birimi: Kütüphane koleksiyonu ve kullanımın, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlamak. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek. Bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyucuya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek. Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve uygulamak. Akademik personel ve öğrencilerin araştırma yaptıkları her türlü kitap, yayın, makale, sempozyum gibi kaynaklara ulaşabilmesi için yardımcı olmak. Kütüphanenin kullanım oranları ile ilgili istatistikler yapmak. Veri tabanlarından elde edilen verilerin okuyucuya iletilmesini sağlamak. Üniversitenin bilim çıktılarını takip ederek rapor etmek ve Başkanlığa sunmak.

d)E-Kaynak Birimi: Kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarının kullanım istatistiklerini takip etmek. Elektronik veri tabanlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yeni aboneliklerin deneme erişimlerini duyurmak, kullanıcı eğitimleri vermek, kullanıcı istatistiklerini tutmak ve verimli kullanılması için politikalar geliştirmek. Veri tabanları sorumluları ile iletişime geçerek eğitimler düzenlemek. Akademisyen ve öğrencilerin veri tabanlarından yararlanması için Referans Birimi ile koordineli çalışmak. Akademisyenlerden gelen veri tabanı alım isteklerini takip etmek ve değerlendirme anketleri düzenlemek. Gelen talepleri Aralık ayında Rektörlük Makamına sunmak. Deneme erişimleri için veri tabanı yetkilileri ile görüşmek.

 

İdari Hizmetler

(3) İdari Hizmetler Birimi: Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi, Satın alınan bilgi kaynaklarının ve diğer malzemelerin alım ve ödeme işlemlerinin mevzuatlara uygun şekilde yapılması, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak taşınır işlemlerinin yürütülmesi, Personelin izin ve özlük işlemlerinin takip edilmesi ile güvenlik ve temizlik gibi işlerinin takip ve kontrolünün yapılması ile görevlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Kullanım Koşulları

Üyeler

MADDE 10- (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel (akademik personel, idari personel, sözleşmeli personel, sürekli işçi) ve öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler) Kütüphanenin doğal üyesidir.

(2) Protokol yapılan üniversitelerin personel ve öğrencileri ile üniversiteden emekli olan personel de kütüphaneye üye olabilir.

(3) Üyeler, kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.

Üye olmayanlar

MADDE 11- (1) 10. Maddenin 1. ve 2. fıkrasında belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcı, kütüphaneye üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz ancak bilgi kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilir.

Kullanıcılar

MADDE 12- (1) Kütüphaneye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar, Kütüphane Yönergesine uymakla yükümlüdür.

(2) Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödünç Verme Kuralları

Ödünç Verme Kuralları

MADDE 13- (1) Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, nüfus cüzdanı, üniversite kimlik kartını ya da kimliğini ibraz etmeye yarayan yasal bir belge göstermek zorundadırlar. Kimlik kartlarını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmek zorundadır.

(2) Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

(3) Üzerinde iade tarihi geçmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

(4) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için Madde 14 hükümleri uygulanır.

(5) Ödünç verilmeyecek kütüphane materyalleri:

a)Başvuru kaynakları (Ansiklopedi, Sözlük vb.)

b)Tezler

c)Görsel-İşitsel Araçlar

ç)Süreli Yayınlar

d)Müzik Notaları

e)Atlas ve Haritalar

f)Yazma ve Nadir basma Eserler

g)Daire Başkanlığı tarafından belirlenen materyaller.

(6)Ödünç alınan kitapların, Kaybetme, zarar verme ve geç iadesi durumlarında Madde 14 hükümlerine göre işlem tahsisi edilir.

(7)Üyelerinin ödünç aldığı bilgi kaynaklarının kargo ile iadesinde, kargo teslim tarihi esas alınır. Kargodan kaynaklı kayıp ve hasar durumlarında sorumluluk üyeye aittir. Kargo bedeli üye tarafından ödenir.

(8)Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin kurum adı uzantılı elektronik posta adresine ve telefonuna (sms) sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için 3 günlük aralıklarla 3 (üç) kez mail yoluyla hatırlatma yazısı gönderilir.

(9)Üye güncel bilgilerini kütüphaneye bildirmekle sorumludur.

(10)Üyelerle ilgili bilgiler, başka kullanıcılara verilmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kurallara İlişkin Esaslar

Kurallara ilişkin esaslar

MADDE 14- (1) Akademik ve idari Personel ödünç verme kuralları:

a)Akademik personel, toplam 15 kitabı 45 gün süreyle ödünç alabilirler. İstemesi durumunda 15 kitabın tamamına 30’ar gün süre ile 3 kez uzatma işlemi yapabilirler.

b)İdari personel, 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir. İstemesi durumunda 15 kitabın tamamına 30’ar gün süre ile 3 kez uzatma işlemi yapabilirler.

c)Tüm Personel, Sistem Üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırtılan bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

(2) Öğrenci ödünç verme kuralları:

a)Lisansüstü eğitim öğrencisi, 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir. İstemesi durumunda 15 kitabın tamamına 30’ar gün süre ile 3 kez uzatma işlemi yapabilirler.

b)Ön lisans ve lisans öğrencisi, 5 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. İstemesi durumunda 5 kitabın tamamına 15’er gün süre ile 3 kez uzatma işlemi yapabilirler.

(3) Diğer Üyeler için ödünç verme kuralları: 1. ve 2. bentte belirtilen üyeler dışında kalan üyeler 10 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir. İstemesi durumunda 10 kitabın tamamına 30’ar gün süre ile 3 kez uzatma işlemi yapabilirler.

(4) Tüm Üyeler, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

(5) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle kütüphaneden yararlanan akademik ve idari personel 5 kitabı; 30 gün süreyle ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi yapamaz. Diğer kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen Dumlupınar Üniversitesi akademik ve idari personeli, ilgili kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür. ILL Hizmetleri için kargo ücreti ile geciktirme, kaybetme ve zarar verme gibi nedenlerden kaynaklanan zararlar üyeye aittir. Üye bu zarar ve ücretleri kendisi ödemekle mükelleftir. Verilen bu hizmetten dolayı kütüphane tarafından herhangi bir bedel alınmaz.

(6) Geciktirme, Zarar Verme ve Kaybetme durumunda uygulanacak kurallar:

a) Geciktirme: Üyenin üzerinde süreci geçmiş ancak iade edilmemiş bilgi kaynağı bulunması durumunda üyeye yeni bilgi kaynağı ödünç verilmez. Üyeler tarafından ödünç alınan ve gününde İade edilmeyen bilgi kaynaklarının iade edildiği gün itibari ile geciktirildiği her 1 (bir) gün için 2 (iki) gün ödünç alamama kısıtlaması uygulanır. Kısıtlama süresinde üye Kütüphane içerisinde bilgi kaynaklarından faydalanabilir ancak ödünç kaynak alamaz. Toplam kısıtlama süresi 30 (otuz) günü geçemez. Kısıtlama süresinin kaldırılmasını isteyen üye kütüphaneye en az 1 (bir) kitap bağışlamak suretiyle bu kısıtlamanın kaldırılmasını sağlayabilir. Bağışlanacak bilgi kaynaklarının kitap istek listesinden seçilmesi tercih edilir.

b) Zarar verme ve Kaybetme: Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren veya kaybeden kullanıcılardan, bilgi kaynağının yenisinin sağlaması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; “Bağış ve Değer Tespit Komisyonu” tarafından tespit edilecek bedelin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması sağlanır.

c) Bağış yoluyla kütüphaneye sağlanan bilgi kaynaklarının seçiminde ve değeri saptanamayan yani ispat edici bir belge ile değeri belirtilmeyen bilgi kaynaklarının değerinin belirlenmesi “Bağış ve Değer Tespit Komisyonu” tarafından yapılır.

ç) Akademik takvim bitiminde ödünç alma süresi bitmiş iade tarihi gecikmiş ancak üye tarafından iade edilmemiş bilgi kaynaklarının tespiti yapılarak temini yoluna gidilir. Teslim alınamayan bilgi kaynakları kayıp kabul edilerek bilgi kaynağının yenisinin sağlanması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; “Bağış ve Değer Tespit Komisyonu” tarafından tespit edilecek bedelin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması sağlanır. Öğrenci bu bedeli yatırmadığı takdirde kütüphane tarafından ilişik kesme ve mezun işlemleri yapılmaz. Diğer kullanıcılar ise bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde yasal süreç başlatılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri

Politika ilkeleri

MADDE 15- (1) Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Üniversite koleksiyonunun geliştirilmesi için belirlenen ilkelere göre, seçtiği bilgi kaynaklarını satın alabilir, diğer üniversiteler ve kurumlarla yayın değişimi yapabilir ve bireysel veya kurumsal bağışları kabul edebilir.

(2) Sağlanacak her türlü bilgi kaynağı, aşağıdaki genel ilkelere göre seçilir:

a)Seçilen kaynaklar, Üniversitede verilen bütün eğitim-öğretim alanları ve yapılan araştırmaları destekleyici düzeyde ve nitelikte; bilim dalları/konuları açısından uygun olmalıdır.

b)Seçimde, koleksiyonun bütünü ve eğitim-öğretimdeki öğretim elemanı/öğrenci oranı arasındaki denge korunarak, yetkin ve/veya güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir.

c)Koleksiyon, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.

ç)Kullanıcıların kültürel gelişimlerini ve ders dışı zamanlarını da değerlendirmelerini sağlayacak, düzeylerine uygun edebi ve kültürel eserler bulundurulmalıdır.

d)Öğretim elemanlarının eğitim–öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, koleksiyon bütünlüğü ve gereksinimler doğrultusunda satın alınmasına öncelik verilir.

e)Satın alınan/kiralanan ve/veya açık erişimli elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır.

(3) Değişim ve bağış olarak sağlanacak bilgi kaynakları ile ilgili ilkeler:

a)İkinci fıkrada belirtilen genel esaslar, değişim ve bağış olarak sağlanan bilgi kaynakları için de geçerlidir.

b)Kütüphane, bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenemeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.

c)Kütüphane, bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan bilgi kaynaklarının listesi tutulmaktadır.

ç)Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları, bağış yapan kişiye tekrar iade edilebilir. Diğer üniversite kütüphanelerine ya da istekte bulunan her türlü okul kütüphanesine hibe edilebilir.

d)Genel esaslar doğrultusunda, diğer üniversiteler ve/veya kurumlar ile Üniversitemiz arasında yayın değişimi yapılabilir ve/veya bağış olarak alınabilir.

e)Yazarların/emeği geçenlerin yayınları ile bireylerin sahip oldukları bilgi kaynakları (kitap, dergi, cd, dvd vb.) yukarıdaki esaslar doğrultusunda, kütüphaneye bağış olarak kabul veya red edilebilir.

f)Değişim/bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletilerek ön görüş istenmesi tercih edilir. Bu liste üzerinden Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkelerine uyanların kabulü hususunda uzman kütüphanecinin (gerektiğinde ilgili akademik birimden bir akademisyenden görüş alınabilir.) görüşü ve/veya Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nın onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere/kurumlara bildirilir.

g)Kütüphane koleksiyonu için uygun olan bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilebilir.

(4) Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

a) Aşağıda sayılan nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış için kabul edilmez:

1)Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,

2)Konu ve dil açısından Üniversite’nin düzeyine uymayanlar,

3)El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,

4)Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi vb.) ve/veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,

5)Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,

6)Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,

7)Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar,

8)Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (çok kullanılan yayınlar alınabilir).

b)Değişimle ve/veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle koleksiyona dâhil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphanelere bağışlanabilir veya geri iade edilebilir.

c)Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve gereksinimlerine göre seçilir.

Kurallara riayet

Madde 16- (1) Kütüphaneden izinsiz materyal çıkarılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır. Kütüphaneden yararlananlar, ödünç aldıkları materyalleri iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanır.

Çalışma saatleri

Madde 17- (1) Kütüphanenin akademik takvime bağlı olarak çalışma saatleri şu şekildedir:

a)Kütüphane girişi çalışma salonu 24 saat açıktır.

b)Akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim öğretimin olmadığı dönemlerde (08.30 – 12.30), (13.30-17.30) mesai saatleridir. Eğitim öğretimin olduğu dönemlerde ise (yaz okulu hariçtir) (17.30-19.00) arası kütüphanede görevli memurlar tarafından ödünç verme bankosunda mesai yapılarak okuyucu hizmeti devam ettirilmesi idarenin tasarrufunda ihtiyaca göre belirlenir.

c)Ara sınav ve final sınavları dönemlerinde ise, sınavlardan önceki ve sınav haftası (hafta içi 17.30-22.00 arası) mesai yapılır. Sınavdan önceki Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00 – 21.00 arası ödünç verme bankosu açık tutularak okuyuculara hizmet verilir.

d)Gerekli durumlarda Daire Başkanlığınca mesai ve salon kullanım saatlerinde değişiklik yapılabilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Elektronik Kaynakların Kullanımı

Elektronik kaynakların kullanımı

MADDE 18- (1) Elektronik Kaynakların Kullanım Kuralları şunlardır:

a)Elektronik kaynaklara kampüs içerisinden ve dışından sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik ve İdari personeli ile öğrencileri erişebilir.

b)Veri tabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.

c)Veri tabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.

ç)Açık Erişim sistemine yüklenen tezler yazarların izin verdiği ölçüde erişime açılmaktadır.

d)Yıl ya da erişim alanına bağlı olarak sınırlı ya da sınırsız erişim seçenekleri tez yazarları tarafından belirlenir.

e)Veri tabanının satılması, içeriğinin dağıtılması yasaktır.

f)Veri tabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

g)Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

Kütüphane içerisinde uyulması gereken kurallar

MADDE 19- (1) Kütüphane ortak çalışma alanlarının, ekipmanlarının ve koleksiyonlarının korunması, koku, gürültü ve kirlilik oluşumunun önlenmesi, temiz ve bakımlı çalışma alanlarının sürekliliğinin sağlanması için kütüphaneye, yiyecek ve içecekle (su hariç) girilemez.

(2)Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı veya sessiz konumda tutulur,

(3)Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,

(4)Kullanıcılar, kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.

(5)Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.

(6)İnternet salonunda kullanıma açılan bilgisayarlardaki içerik kullanımı ve site tercihi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca kısıtlanabilir.

Kullanımdan doğacak her türlü sorundan kullanıcı sorumludur.

(7)İnternet salonundaki talebe bakılarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca süre kısıtlaması yapılabilir.

(8)Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.

(9)Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.

(10)Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.

(11)Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

(12)Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında tutanak tutularak gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

(13)Çalışma masalarına yer ayırma amaçlı kişisel eşya bırakılamaz. Boş masalar düzenli olarak kontrol edilerek sahipsiz kişisel eşyalar toplanır. Bırakılan ve kaybolan eşyalardan kütüphane sorumlu değildir.

(14)Kütüphane içinde ya da bina önlerinde yer alan sigarasız alanlarda sigara içilmez. Uymayanlar hakkında yasaya uygun olarak yaptırım uygulanır.

(15)Kütüphane içerisinde kütüphane hizmet/kuruluş amaçlarına ve genel ahlak ilkelerine aykırı hareket edilemez.

(16)Üniversitemiz birimleri sosyal ve kültürel etkinlikler için daha önceden yazılı izin almak koşuluyla kütüphane salonlarından kütüphane kurallarına uymak şartıyla yararlanabilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Üyelerin Üniversiteden Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

Üyelerin Üniversiteden Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

MADDE 20- (1) Üniversite’den emeklilik, istifa veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.

(2) Öğrencilerin mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, ödünç aldığı bilgi kaynaklarını iade etmeden yapılmaz.

(3) Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

(4)Üniversiteden uzaklaştırılan Akademik ve idari personel ile yatay geçiş yapan veya uzaklaştırılan öğrencinin kütüphanece ilişiği kesilerek işlemleri tamamlanır. Üzerlerinde ödünç bilgi kaynağı var ise temini yoluna gidilir.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Bağış Kuralları

Bağış Kuralları

MADDE 21- (1) Kütüphaneye özel ve tüzel kişilerden, ancak üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir.

(2)Bağış yapmak isteyenlerin kütüphaneye yaptıkları başvuru üzerine Başkanlık tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, Daire Başkanının veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında en az üç personelden oluşan bir heyet bağışı görüp incelemekle, görevlendirilir.

(3)Kütüphane, özel ya da tüzel kişilere, kütüphane koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.

(4)Bağış, “Bağış ve Değer Tespit Komisyonu”nun koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra kütüphaneye kabul edilir.

(5)Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb.nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmeyebilir.

(6)İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da üniversite kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb.nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komisyon tarafından yönlendirilirler.

(7)Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından kütüphane’nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik olanlar bağış olarak kabul edilemezler.

(8)Bağış sahiplerine, yapılan bağış için çağdaş kütüphanecilik ilkeleri uyarınca özel bir köşe tahsis edilemeyeceği bildirilir.

(9)Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, kütüphane yönetimi bağış sahiplerine, bağışlanan eserleri içeren resmi teşekkür mektubunu gönderebilir.

(10)Kütüphaneye (500) cilt eserin üstünde bağış yapanların ismi ve yaptıkları bağışla ilgili bilgi, kütüphane girişindeki Onur Köşesine asılır.

(11)Kütüphaneye olağanüstü önemli bağış yapanların adları, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile kütüphane'nin bir salonuna verilebilir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzleme

MADDE 22- (1) Bu yönerge ile ilgili iyileştirmeler aşağıdaki şekilde yapılır:

a)Üniversitemize gelen şikayet ve istekler,

b)Whatsapp hattına gelen istek ve dilekler,

c)İç ve dış paydaşlardan gelen teklifler,

ç)Üniversitemizin çeşitli birimlerinden gelen teklifler.

(2)Yukarıda tanımlanan hususlarla ilgili yönerge değişikliği yapmayı gerektiren bir husus olması durumunda yapılacak toplantılar sonrası alınacak kararlar Senatoya teklif edilir.

 

EK MADDE 1- (1) Bu yönerge değişikliği ile kütüphane tarafından daha önce uygulanan ek kullanım bedelli alınması uygulaması sona erdirilmiştir. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bilgi kaynağını geç iade etmesi ya da henüz iade etmemesi nedeniyle kendisine ek kullanım bedeli yansıtılan üyeler üzerindeki ek kullanım bedellerinin tamamı iptal edilerek silinecektir. Geçmişe yönelik olarak üyelerden herhangi bir bedel ya da yaptırım talep edilemeyecektir.

Bilgi kaynağını henüz iade etmemiş üyelere ise Kovid-19 pandemi sürecinin bitip akademik takvimin açıklanması ile beraber örgün eğitimin başladığı tarih itibari ile bilgi kaynağını iade edebilmesi için 30 gün süre tanınacaktır. Bu 30 günlük sürenin sonunda kısıtlama işlemleri başlatılacaktır.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayını takip eden iş gününden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu yönerge hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, Perşembe