Kütüphane Yönergesi

 

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını ve kullanıcıların kütüphanelerden yararlanma koşullarını ve sorumluluklarını düzenler.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni kapsar.

Dayanak

MADDE 3- 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanununun 33. maddesi.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede yer alan tanımlar:

 1. Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi’ni,
 2. Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörü’nü,
 3. Rektörlük Dumlupınar Üniversitesi Yönetimi’ni,
 4. Kütüphane/KDDB: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nı,
 5. Sistem: Kütüphane otomasyon sistemini,
 6. Üye: Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışan veya Dumlupınar Üniversitesi’nden emekli olan akademik ve idari personel, lisansüstü, lisans ve önlisans öğrencileri, protokol yapılan üniversitelerin akademik personeli ve resmi kurumların uzman personelini,
 7. Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın Kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarından yararlanan kişileri,
 8. Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen, bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri,
 9. Desk: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,
 10. Değişim öğrencisi: Uluslararası değişim programlarıyla (Socrates, Erasmus gibi) Üniversite’ye belirli bir süre için gelen öğrencileri,
 11. ILL: (Inter Library Loan ) Kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini,
 12. Bilgi kaynakları: Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor vb.) ve elektronik (çevrimiçi veritabanları, CD, DVD, kaset, vb.) kaynakları,
 13. İşlem maliyeti: Bilgi kaynakları sağlama sürecinde yapılan işlemler için hesaplanan maliyeti,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kütüphane Kullanım Koşulları

Üyeler
MADDE 5-

 1. Dumlupınar Üniversitesi’de çalışan veya emekli olan akademik ve idari personel,  lisansüstü, lisans ve önlisans öğrencileri ile protokol yapılan üniversitelerin akademik personeli ve resmi kurumların uzman personeli Kütüphane’ye üye olabilirler.
 2. Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Kütüphane’ye bildirmekle yükümlüdürler.

Üye Olmayanlar
MADDE 6- 5. Maddenin (a) bendinde belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcı Kütüphane’ye üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz ancak bilgi kaynaklarından Kütüphane içerisinde yararlanabilir.

MADDE 7- Kütüphane’ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Kütüphane Yönergesi’ne uymakla yükümlüdür.

MADDE 8- Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödünç Verme Kuralları

MADDE 9-

 1. Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite veya kurum kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmelidir. Dumlupınar Üniversitesi mensubu olmayan üyeler ise; kendi kurumlarının Personel Daire Başkanlığı’ndan belge getirmek koşuluyla, belirtilen kurallar doğrultusunda bilgi kaynaklarını ödünç alabilirler.
 2. Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 3. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
 4. Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için Madde 10’a göre günlük gecikme cezası, uygulanır.
 5. Süreli Yayınlar Salonu’ndaki ciltlenmemiş dergiler, Referans Salonu’ndaki başvuru kitapları, yüksek lisans ve doktora tezleri ile nadir eserler ödünç verilmez. Ciltli dergiler, elektronik versiyonunun olmaması durumunda; Dumlupınar Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personele, Dumlupınar Üniversitesi’nden emekli olmuş akademik personele ve lisansüstü öğrencilere ödünç verilebilir.
 6. Uzun süreli ödünç alınan kitapların, Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birimi’nden ödünç alınan ciltli dergilerin, CD-ROM ve DVD-ROM’ların geç iadesi durumunda Madde 10’agöre günlük gecikme cezası, uygulanır.
 7. Proje kaynaklarıyla temin edilerek, proje yazısıyla Kütüphane koleksiyonuna kaydettirilen bilgi kaynakları, proje yetkilisi/yöneticisi olan öğretim üyelerine bir yıl süre ile ödünç verilir. Gerektiği takdirde birer yıllık süreyle 2 (iki) kez uzatma işlemi yapılabilir.
 8. Dumlupınar Üniversitesi akademik/idari üyelerinin ödünç aldığı bilgi kaynaklarının posta ile iadesinde, postadan kaynaklanan gecikmelerde ceza uygulanmaz.
 9. Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin kurum adı uzantılı elektronik posta adresine, sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak Kütüphane’den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez. Kütüphane bilgi kaynaklarının iadesinin gecikmesi durumunda Madde 10’a göre Geciktirme, Kaybetme ve zarar verme durumunda uygulanacak kurallar uygulanır.
 10. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için 3 günlük aralıklarla 3 (üç) kez mail yoluyla hatırlatma yazısı gönderilir. Bilgi kaynağı 1 (bir) ay içinde iade edilmezse kayıp kabul edilir ve Madde 10’a göre Geciktirme, Kaybetme ve zarar verme durumunda uygulanacak kurallar uygulanır.
 11. Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılara verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurallara İlişkin Esaslar

MADDE 10- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kurallarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamı’na bildirilir. Değişiklikler, Üniversite Senatosu kararıyla yapılır ve onaydan çıktığı tarihi takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.


ÖDÜNÇ VERME KURALLARI:

Akademik ve İdari Personel

 1. Akademik personel toplam 15 kitabı 30 gün süreyle, istemesi durumunda 15 kitabın 5’ini ders kitabı olarak bir dönemlik ödünç alabilir. Bilgi kaynağı başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 30 gün süreyle ödünç aldığı kitaplar için 3 kez uzatma işlemi yapabilir. Dönemlik aldığı ders kitapları için süre uzatma işlemi yapamaz. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat, "B" tipi kitaplar için 1 gece, "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Ayrıca akademik personel 2 ciltli dergiyi 7 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 2. İdari personel 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat, "B" tipi kitaplar için 1 gece, "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 3. Emekli akademik personel 5 kitabı 30 gün, 1 ciltli dergiyi 7 gün, süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 4. Emekli idari personel 5 kitabı 30 gün, 1 ciltli dergiyi 7 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat, "B" tipi kitaplar için 1 gece, "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

Öğrenci

 1. Doktora öğrencisi 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat, "B" tipi kitaplar için 1 gece, "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 2. Yüksek lisans öğrencisi 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat, "B" tipi kitaplar için 1 gece, "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise, kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 3. Lisans öğrencisi 5 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat, "B" tipi kitaplar için 1 gece, "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 5 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

Diğer Kullanıcılar

 1. Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle Kütüphane’den yararlanan akademik ve idari personel 3 kitabı; Kütahya içinde ise 15 gün, Kütahya dışında ise 30 gün süreyle ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi yapamaz. Diğer kullanıcıların üzerindeki bilgi kaynakları için ayırtma işlemi yapamaz. Çoklu ortam kaynakları ile dergileri ve Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan kitapları ödünç alamaz. Diğer kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen Dumlupınar Üniversitesi akademik ve idari personeli, ilgili kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.

Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme durumunda uygulanacak kurallar:

 1.   Kütüphane’nin Ödünç Verme Birimi’nden ödünç alınan bilgi kaynaklarının öğrenciler tarafından geciktirilmesi durumunda ilk 3 gün ceza yansıtılmaz. 4.gün 4 günlük ceza hesaba işlenir. 1 ile 7 gün arası bilgi kaynağı başına 0,25 TL, 8. Günden itibaren bilgi kaynağı başına günlük 0,50 TL ceza alınır. Ceza üst limiti bir kitap için 70 TL dir. Gecikmeye birden fazla kitabın kalması durumunda her kitap için üst limit 70 TL olarak artırılır. Akademik Personelin bilgi kaynağını teslimde geciktirmesi dördüncü ayın sonunda ilgili Rektör Yardımcısından yazı gönderilir. Bilgi kaynağı teslim edilene kadar yeni kaynak verilmez.    
 1. Kütüphane’nin Rezerv Birimi’nden ödünç alınan bilgi kaynaklarının geciktirilmesi durumunda saatlik 0.50 TL ceza alınır.
 2. Kütüphane’nin Süreli Yayınlar Birimi’nden ödünç alınan ciltli dergilerin geciktirilmesi durumunda günlük 0.25 TL gecikme cezası alınır.
 3. Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasını sağlaması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; baskısı tükenmiş ise g maddesi uygulanır, baskısı devam ediyorsa bilgi kaynağının güncel fiyatına % 50 işlem ücreti eklenerek bedeli alınır.
 4. Rezerv Koleksiyonu’ndan ödünç alınan kitabın kaybı durumunda güncel fiyatına % 100 işlem ücreti eklenerek kitabın bedeli alınır.
 5. Ciltli dergilerin kaybedilmesi durumunda; o ciltteki her sayının fiyatı belirlenerek cildin maddi değeri bulunur ve bunun 2 (iki) katı ceza alınır.
 6. Baskısı tükenmiş kitapların kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa, Kayıp Kitap Değerlendirme Komisyonu tarafından değeri saptanır.
 7. Tahakkuk ettirilen cezanın 1 ay içinde ödenmemesi durumunda, bilgi kaynağını kaybeden kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulur.
 8. Bağış/değişim yoluyla Kütüphane’ye sağlanan bilgi kaynaklarının seçiminde ve değeri saptanamayan bilgi kaynaklarının değerinin belirlenmesinde, Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca oluşturulacak Kayıp Kitap Değerlendirme Komisyonu yetkilidir.
 9. Kütüphane kullanıcısından geciktirme ücreti olarak tahsil edilecek ücretler makbuz karşılığı yapılır. 5 TL’nin altındaki cezalar daha 5 TL oluncaya kadar kullanıcı hesabında borç kaydı ile bekletilebilir. Ancak öğrenci ilişik kesme durumunda ise bu ceza da tahsil edilir.
 10. Gecikme bedellerinde herhangi bir şekilde indirim yapılmaz. Gecikme bedelini ödeyecek öğrenci için kütüphane otomasyon programından tahsilat makbuzu çıktısı alınır. Gün sonunda otomasyon programından kontrolü yapılarak günlük toplam ücret için Strateji Daire Başkanlığı’nın tahsilat makbuzuna işlenir. Toplanan bedelin haftanın son iş günü Strateji Daire Başkanlığı’na yatırılması zorunludur.
 11. Gecikme bedellerinde herhangi bir şekilde indirim yapılmaz. Gecikme bedelini ödeyecek öğrenci için kütüphane otomasyon programından tahsilat makbuzu çıktısı alınır. Gün sonunda otomasyon programından çıktı alınır, kontrolü yapılarak günlük toplam ücret için Strateji Daire Başkanlığı’nın tahsilat makbuzuna işlenir. Haftalık toplanan bedel takip eden pazartesi günü mesai bitimine kadar Strateji Daire Başkanlığı’na yatırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Elektronik Kaynakların Kullanımı

MADDE 11-

 1. Elektronik kaynaklara kampüs içerisinden ve dışından sadece Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanları ile öğrencileri erişebilir.
 2. Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.
 3. Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.
 4. Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 12-

 1. Kütüphane binasına, yiyecek ve içecekle girilmez,
 2. Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı veya sessiz konumda tutulur,
 3. Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,
 4. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 5. Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve sesli grup çalışması yapılmaz.
 6. İnternet salonunda kullanıma açılan bilgisayarlardaki içerik kullanımı ve site tercihi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca kısıtlanabilir. Kullanımdan doğacak her türlü sorundan kullanıcı sorumludur.
 7. İnternet salonundaki talebe bakılarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca süre kısıtlaması yapılabilir.  
 8. Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
 9. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
 10. Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 11. Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.
 12. Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

MADDE 13-

 1. Üniversite’den emeklilik, istifa veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa para cezasını ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.
 2. Öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade etmeden, varsa ceza bedelini ödemeden yapılmaz.
 3. Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bağış Kuralları

MADDE 14-

 1. Merkez Kütüphanemize özel ve tüzel kişilerden, ancak üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir.
   
 1. Bağış yapmak isteyenlerin Kütüphane'ye yaptıkları başvuru üzerine Başkanlık tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, Daire Başkanının başkanlığında üç personelden oluşan bir komisyon bağışı yerinde görüp incelemekle, görevlendirilir.
 2. Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.
 3. Bağış, ancak komisyonun koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra Kütüphane'ye kabul edilir.
 4. Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb.nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmez.
 5. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da üniversite kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb.nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komisyon tarafından yönlendirilirler.
 6. Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından Kütüphane'nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik olanlar bağış olarak kabul edilemezler.
 7. Bağış sahiplerine, yapılan bağış için çağdaş kütüphanecilik ilkeleri uyarınca özel bir köşe tahsis edilemeyeceği bildirilir.
 8. Bağış sahiplerine koleksiyonu oluşturan kitap, süreli yayın vb. iç kapağına, bağışlayanın adını ve soyadını içeren özel kütüphane kaşesinin basılacağı bildirilir.
 9. Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kütüphane yönetimi bağış sahiplerine, bağışlanan eserleri içeren bir listeyle birlikte resmi teşekkür mektubunu gönderir.
 10. Kütüphane'ye (500) cilt eserin üstünde bağış yapanların fotoğrafları ve yaptıkları bağışla ilgili bilgi, Kütüphane'nin girişindeki "Onur Köşesi"ne asılır.
 11. Kütüphane'ye olağanüstü önemli bağış yapanların adları, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile Kütüphane'nin bir salonuna verilir.
 12. Her yıl kutlanan Kütüphane Haftası'nda o yıl bağış yapanlar davet edilir ve kendilerine teşekkür edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 15- Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayını takip eden iş gününden itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 16- Bu yönergeyi Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, Salı